Termoservis > Kondenzační kotle

Kondenzační kotle

V posledních letech došlo u výrobců topných těles, využívajících principu spalování plynu, k prudké modernizaci technologie. Pro lepší orientaci uvádíme přehled rozdílů, výhod a principů plynových a kondenzačních kotlů.

Rozdíly plynových a kondenzačních kotlů

Tato kapitola popisuje srozumitelným způsobem rozdíly mezi standardním plynovým a kondenzačním plynovým kotlem.

Standardní kotel

je navrhován k provozu se suchými spalinami. Nejnižší dovolená teplota vody vstupující do kotle je omezena hodnotou 60 °C. Rozsah teplot spalin je v rozsahu 120 až 180 °C. Vytápěcí soustava musí být za kotlem osazena zařízením pro zajištění dostatečně vysoké teploty vody vstupující do plynového kotle, tzv. zpátečka, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry obsažené ve spalinách a následně k nízkoteplotní korozi teplosměnné plochy v místě zaústění vstupu vody do kotle. Průměrná účinnost kotle je 91 %.

Nízkoteplotní kotel

je navrhován k provozu se suchými spalinami, přičemž může pracovat i s teplotami vody vstupující do kotle 35 až 40 °C. Za určitých podmínek může V kotli může za určitých podmínek docházet ke kondenzaci, proto musí být teplosměnná plocha provedena z materiálu odolnějšího proti korozi. Většinou se jedná o litinové článkové kotle. Teplota spalin je v rozsahu 90 až 140 °C. Vytápěcí soustava může být napojená přímo bez směšovacích armatur s přímým řízením výkonu kotle podle vnější teploty. Průměrná účinnost kotle bývá 93 %.

Kondenzační kotel

je konstruován záměrně pro kondenzační provoz. Přímo uvnitř kotle dochází ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry obsažené ve spalinách. Teplosměnná plocha je vyrobena z materiálu plně odolného proti korozi, při výrobě je použita nerezová ocel nebo hliníko-hořčíková slitina. Z kotle je trvale odváděna zkondenzovaná voda. Využitím kondenzačního tepla se výrazně snižuje spotřeba plynu. Teplota vody vstupující do kotle není omezována. Teplota spalin je v rozsahu 40 až 90 °C.

Protože teplota spalin je nízká a nestačila by pro vytvoření dostatečného tahu v komíně, a tím k bezpečnému odvodu spalin, musí být v kondenzačním kotli vzduchový nebo spalinový ventilátor. Spaliny vstupující do komína jsou mokré. Proto komínová konstrukce musí odolávat vlhkosti a také vnitřnímu přetlaku. Průměrná účinnost kotle bývá podle okamžitého provozního stavu 96 až 104 %.

Výhody kondenzačních kotlů oproti klasickým plynovým kotlům

Kromě klasických plynových kotlů se na trhu nabízí celá řada tzv. kondenzačních plynových kotlů. V čem spočívá jejich výhoda? Jde o ekologický a energeticky úsporný kotel – proti tomu tradičnímu využije také velký díl tepelné energie, který jinak jednoduše unikne spolu se spalinami do ovzduší. Výhodou také je, že dochází k výrazné úspoře paliva, a to minimálně o 20 % ročně.

Princip kondenzačního kotle

Standardní kotel je navržený k provozu se suchými spalinami, uvnitř toho kondenzačního má docházet ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry obsažené ve spalinách. A jak se liší od těch běžných? Na první pohled tím, že je jejich hořák umístěn na horní části kotle a naopak spalinové hrdlo je ve spodní části. Kondenzační kotle pak rozlišujeme podle toho, jak je řízen tepelný výkon a spalování. I když je jeho cena vyšší než u klasických kotlů, návratnost díky úspoře za plyn je poměrně rychlá.